Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 6

     
Bạn đã xem: Tổng Hợp những Dạng bài Tập đối chiếu Hơn tiếng Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài Tập đối chiếu Trong giờ đồng hồ Anh tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xuất bản tại tphcm – dùng Gòn

Bạn đang để ý đến Tổng Hợp những Dạng bài xích Tập so sánh Hơn tiếng Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài xích Tập đối chiếu Trong giờ đồng hồ Anh bắt buộc không? nào hãy thuộc runclub.vn đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, bởi nó cực kỳ thú vị với hay đấy!


So sánh hơn trong giờ đồng hồ anh được gọi là việc đối chiếu giữa 1 chủ thể với 2 hay những sự vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng lạ được đề cập tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 6

Đang xem: bài xích tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6

Những nội dung thiết yếu có trong bài viết:


I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được đọc là cấu tạo so sánh thân 2 hay những vật/người với nhau về 1 hay là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được gửi ra tối đa so với các vật còn lại

So sánh hơn hay được thực hiện cho việc đối chiếu 2 hay các vật/người với nhau (với hồ hết trường hợp so sánh 1 thứ với tổng thể và toàn diện ta dùng so sánh nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh rộng với tính trường đoản cú ngắn và trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ có thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er” S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ hễ từ (object): tân ngữ N (noun): danh trường đoản cú Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính tự dài với trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ dài L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chăm chú khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)


– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> giả dụ từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ có 2 âm tiết hoàn thành bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vày là tính từ dài).=> nếu từ đó kết thúc bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là 1 tính từ gồm 2 âm tiết tuy nhiên khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính trường đoản cú ngắn.

+ một số tính từ và trạng từ đổi khác đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có không ít hơn một âm huyết (trừ trường đúng theo 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*

 (Mới + HOT) – Inbox dấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường thích hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.


Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Dây Đồng Hồ Oppo Watch 41Mm 46Mm Dây Cao Su, Dây Đeo Oppo Watch Chất Lượng, Giá Tốt 2021

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ với trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn đáp án đúng nhằm điền vào vị trí trống trong những câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English chạy thử was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the chạy thử ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào vị trí trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered khổng lồ be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bạn Cách Chơi Avatar Trên Máy Tính, Laptop, Hướng Dẫn Cài Avatar Trên Pc

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể bạn quan tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng rất được sử dụng nhiều trong những bài thi tiếng anh. Và nếu như bạn không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ bao gồm nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến công dụng làm bài xích của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại hầu như comment, thắc mắc mà bạn đang chạm mặt phải nhé.