Mẫu Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh

     

Mẫu phù hợp đồng dịch vụ bằng giờ đồng hồ anh? chủng loại hợp đồng thương mại & dịch vụ dịch sang trọng tiếng Anh là gì? mẫu hợp đồng dịch vụ tuy nhiên ngữ?


Hợp đồng dịch vụ thương mại được lập thân bên hỗ trợ dịch vụ và bên thực hiện dịch vụ. Đây là loại hợp đồng tuy vậy vụ, những quyền lợi của bên đây được bảo đảm bằng việc triển khai nghĩa vụ của mặt kia. Trong đó, bên A hay được quy ước là bên cung ứng dịch vụ, còn mặt B là bên sử dụng dịch vụ. Tùy thuộc yêu cầu mà các bên rất có thể xác lập hợp đồng bằng tiếng Anh hoặc hòa hợp đồng tuy nhiên ngữ. Dưới đây là các chủng loại hợp đồng dịch vụ thương mại được sử dụng phổ biến.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng bằng tiếng anh

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật trực đường qua tổng đài: 1900.6568


1. Mẫu mã hợp đồng dịch vụ thương mại bằng tiếng Anh:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

=== o0o ===

LEGAL SERVICES CONTRACT

(No …. / 20.…. / HD)

– Pursuant khổng lồ the Civil

– Pursuant to the Law on Lawyers No. 65/2006 / QH11 of Socialist Republic of Vietnam;

– Based on the request of the client and the ability to provide legal services of law firm….. 

Today , date ……… month ……. Year ……, at ………

We include :………..

Client (Party A): …………..

Full name:…………

Date of birth:…………….

ID number:………..

Address:…………

Service provider (Party B)

Representative:…………

Position:………

Address:

Address of TC billing:………

Phone number:………

The client (Party B): ……..

After discussion, the two parties agree to lớn sign a legal service contract with the following terms:……….

Article 1Content of the case và legal services:

1.1. Contents of the case :

1.2. Legal services :

Article 2. Remuneration, cost và mode of payment :

2.1. Remuneration:

By the hour < …………> ; By date <………>; Monthly <…….>;

According khổng lồ the case with a fixed remuneration <………>;

According to the case with the remuneration rate <…….>;

Other agreements < …………..>… ………. ………

2.2. Cost:

Travel and accommodation expenses:

Document backup cost:

State expenses:

V.a.t tax:

Other expenses:

2.3. Mode, time for remuneration và expenses payment:

2.4. Calculate remuneration and expenses in case of unilateral termination of the contract;

2.5. Other agreements on remuneration and expenses.

Article 3. Rights & obligations of buổi tiệc nhỏ A :

3.1. Party A has the rights to:

Request các buổi party B to perform the agreed legal services with enthusiasm, responsibility and ensure the legitimate interests of các buổi party A;

Unilaterally terminate the contract if it considers that the performance of the work does not bring benefits to party A. However, các buổi party A must notify party B in writing 15 days in advance và must pay tiệc ngọt B the remuneration and expenses agreed in Article 2 of this Contract.

Unilaterally terminate the contract and request tiệc ngọt B to lớn compensate for the actual damage if buổi tiệc nhỏ B seriously violates the agreed obligations.

3.2. Party A is obliged to:

Ensure that information & documents provided by các buổi party A to buổi tiệc nhỏ B are true;

Promptly provide necessary information, documents and means for tiệc ngọt B to lớn perform the work.

Pay remuneration và expenses to tiệc nhỏ B as agreed in Article 2 of this Contract.

Pay remuneration & expenses which are agreed in Article 2 of this Contract & compensate for any actual damage to các buổi tiệc nhỏ B if tiệc nhỏ A unilaterally terminates the contract illegally.

Article 4. Rights & obligations of buổi tiệc nhỏ B :

4.1. Rights of party B:

Request buổi tiệc nhỏ A khổng lồ provide necessary information, documents, evidence và means to lớn perform the job.

Request tiệc nhỏ A to pay agreed remuneration và expenses.

Request buổi tiệc ngọt A lớn pay remuneration, expenses & compensate for actual damage caused to buổi tiệc nhỏ B if party A unilaterally terminates the contract illegally.

4.2. Obligations of tiệc nhỏ B:

Perform the agreed work with enthusiasm and responsibility to ensure the legitimate rights of các buổi party A.

Not lớn assign other organizations or individuals lớn perform the work without buổi tiệc ngọt A.’s written consent.

Promptly notify các buổi tiệc nhỏ A of all matters related to lớn the job performance. This announcement is done by phone or direct speech. The notice in writing, fax, email from the thư điện tử address of buổi tiệc ngọt B to party A is only made if tiệc ngọt A requests in writing, fax or email from the fax machine number, email address that party A provides to buổi tiệc ngọt B in this contract.

Keep secret of information, documents, evidence or events related to buổi tiệc nhỏ A that tiệc nhỏ B knows during the performance of the work. Such information, documents, evidences & events may only be published with the consent in writing, fax or thư điện tử from the valid fax numbers, thư điện tử addresses of tiệc ngọt A.

To compensate party A for damage if the documents are lost or damaged or information is disclosed contrary to the agreement.

To compensate for damage to tiệc ngọt A if it unilaterally terminates the contract illegally.

Article 5. Limitation of contract performance: ………

Article 6. General :

6.1. The two parties undertake to lớn comply with the agreements in the contract, the terms which are not in the contract are complied with the laws referenced in this Contract & the guiding documents of those laws.

6.2. If a dispute arises in the contract, the parties will negotiate. If there is no agreement, one of the parties has the right lớn initiate a lawsuit in accordance with the law.

Xem thêm: Msi Modern 14 B11Mou

6.3. The contract is made into 04 copies with the same nội dung and legal value, each tiệc nhỏ keeps 02 copies.

6.4. The contract takes effect from the date …………

PARTY A

(Sign, stamp & write full name)

REPRESENTATIVE TO party B

(Sign, stamp and write full name)

2. Mẫu mã hợp đồng dịch vụ dịch sang tiếng Anh là gì?

Mẫu thích hợp đồng thương mại & dịch vụ tiếng Anh là Service contract form.

3. Mẫu mã hợp đồng dịch vụ song ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc/ Independence – Freedom – Happiness

—ooOoo—

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ/SERVICE CONTRACT

Số/No.: 037/2015/HDDV/MK-MH

Căn cứ Bộ khí cụ Dân sự/ Pursuant to Civil

Căn cứ vào nhu yếu và sự thỏa thuận của nhì bên/ Pursuant khổng lồ the requirement và capability of both parties;

Hôm nay, ngày … mon … năm 2015 (Date: ……..), công ty chúng tôi gồm gồm (Both Parties):

BÊN CUNG CẤP (SELLER)-Part A: 

Đại diện (Representatie): ……..

Chức vụ (Position): ………

Địa chỉ (Add): ………..

Điện thoại (Tel.): …………

Mã số thuế (Tax code): ……………

BÊN SỬ DỤNG (BUYER) – (Bên B/Party B):

Người đại diện thay mặt (Representative) :…………

Chức vụ (Position) :……….

Địa chỉ (Add) :.…….

Điện thoại (Tel.) : …….

Mã số thuế (Tax code) :…….

Điều 1/Article 1: ngôn từ hợp đồng ( The contract contents)

Bên A thực hiện hỗ trợ dịch vụ kế toán tài chính trọn gói cho bên B như sau/ các buổi party A supply to party B Accounting Service Package follows:

Hỗ trợ đk hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập/ Surport the registration dossiers for new business established.

Nhận bệnh từ kế toán chu kỳ theo mon hoặc quý bao gồm: Hóa đối kháng VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng chấm công và những chứng từ tương quan khác/ Receive periodic accounting documents by monthly or quarterly include: VAT invoice output, input, ngân hàng statements, timesheets và other related documents.

Rà soát, kiểm tra chứng từ gửi ra ý kiến những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung cập nhật nếu có/ đánh giá and kiểm tra documents lớn provide feedback information khổng lồ adjust & supplement if any

Thực hiện khai thuế môn bài bác và nộp đến cơ quan thuế theo giải pháp khi có thay đổi/ Decalre license tax and submit to tax authority when changes.

Thực hiện tại kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế các khoản thu nhập cá nhân, và thực trạng sử dụng hóa đơn và các báo cáo có liên quan. Tiếp đến nộp tờ khai mang đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu chủng loại và thời hạn/ Implement the tax Declaration, tax reports monthly, quarterly, personal income tax reports , report of using of invoice & related reports. Then submit declaration khổng lồ tax authority in according with provisions on the form & duration.

Thông báo số thuế phân phát sinh bắt buộc nộp nếu tất cả để doanh nghiệp triển khai nộp thuế/ Announce incurred tax has khổng lồ be paid (if any) lớn business.

Hỗ trợ, giải đáp doanh nghiệp đăng ký nộp thuế năng lượng điện tử nhằm dễ dàng và đơn giản hóa các bước nộp thuế nếu gồm phát sinh/ tư vấn and guide enterprises registered electronic tax to simplify the process of paying taxes (if any).

Căn cứ vào toàn bộ hóa đơn, bệnh từ hợp lệ trong năm triển khai ghi nhận phát sinh, phẳng phiu doanh thu, giá thành sao cho hợp lý bỏ trên bảng report tài chính, quyết toán năm/ Based on all invoices, valid documents arise noted, balancing revenues & expenses for financial reports, annual settlemen

Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào phần mềm kế toán để update số liệu của doanh nghiệp/ Record transactions arising into accounting software to lớn update the data of enterprises

Theo dõi sản phẩm tồn kho theo từng mã hàng cố gắng thể, tính giá chỉ vốn hàng phân phối và trị giá chỉ hàng tồn kho/ Follow inventory on each specific sản phẩm codes, calculate cost of goods sold & inventory value

Lên báo cáo tài chủ yếu và tiến hành nộp báo cáo quyết toán năm/ Prepare financial statements và submit annual settlement report.

Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân, đk mã số thuế cá nhân cho tín đồ lao động và tín đồ phụ thuộc/ Report finalization personal income tax, registration tax code personal to lớn employees & dependents

In sổ sách, phiếu thu chi, nhập xuất vào tưng năm tài chính, thực hiện đóng sổ với giao lại để doanh nghiệp lớn lưu trên cơ quan ship hàng thanh bình chọn về sau/ Print the book, revenue & expenditure patterns, import and export in each financial year, close and hand to quick service agencies for examination after.

Thiết lập bảng lương tương xứng với tình hình chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp/ set up payroll suit for business situation of enterprises

Tư vấn công ty về các vấn đề liên quan đến bỏ ra phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT áp ra output và đầu vào, … nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp bớt thiểu số thuế nên nộp, về tối ưu công dụng của doanh nghiệp lớn trong chuyển động kinh doanh/ Business consultancy on issues related expenses, invoices, balance output và input VAT… to help enterprises reduce the payable tax amount, optimum benefit of businesses in operation.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc về những vấn đề tương quan đến kế toán, thuế mang lại doanh nghiệp/ Provide advice about other issues related lớn accounting & tax

Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi gồm yêu ước của cơ quan thuế về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra, so sánh hồ nguyên sơ thuế, số thuế vạc sinh, …/ Represent for enterprises to work with tax authorities when requested by the tax authorities about new regulations, tax training, explain the audit & collate dossier of tax returns, tax number generation, …

Hỗ trợ tứ vấn những vấn đề khác tương quan đến lao động, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, các cơ chế phúc lợi khác, …/ Provide advice about other issues related khổng lồ labor, social insurance, medical insurance, unemployment insurance, trade union funding, other welfare policies, …

Đứng tên kế toán trưởng của doanh nghiệp/Representatives of the business chief accountant

– …

Điều 2/Article 2 : Phí thương mại & dịch vụ và hiệ tượng thanh toán (Service Charge and Payment Method)

Phí dịch vụ thương mại (Service Charge): Áp dụng cho khách hàng phát sinh từ 30 bệnh từ cho 50 bệnh từ : 3.100.000 vnđ/tháng (Ba triệu một trăm ngàn đồng/tháng) / Applied khổng lồ business arising from 30 to 50 documents: 3.100.000 vnd/month ( Three million & one hundred thousand Vietnam dong per month)

Phí bên trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%)/ This price does not include VAT (10%)

Khi doanh nghiệp bao gồm chứng từ phát sinh ngoài điều kiện đã thỏa thuận hợp tác ở trên, phía 2 bên cùng luận bàn với mức phù hợp cho cả hai/ When business documents generated outside the conditions agreed, two parties will discuss the appropriate level for both.

Thời gian giao dịch thanh toán (Payment Time): giao dịch sau khi kết thúc các thủ tục kê khai và quá trình trong chu kỳ/ Payment after completion of declaration procedures and other work

Hình thức thanh toán giao dịch (Payment Method): chuyển tiền hoặc tiền mặt/ bank transfer or cash.

Điều 3/Article 3: nhiệm vụ mỗi bên/ Responsibility for each side

Quyền và trọng trách bên A (Rights và responsibilities of parties A):

Quyền được yêu thương cầu bên B hỗ trợ đầy đủ, đúng đắn và đúng theo pháp các chứng từ và số liệu kế toán/ Require buổi tiệc nhỏ B khổng lồ provide complete, accurate & legal documents & accounting data

Không chịu trách nhiệm đối với các hóa đơn, bệnh từ và những số liệu kế toán tài chính được cung cấp không đầy đủ và không chính xác, vừa lòng pháp bởi bên B/ Not responsible for the bills, documents và accounting data provided incomplete và inaccurate, legitimate by buổi tiệc ngọt BQuyền thừa hưởng phí thương mại & dịch vụ được nguyên tắc trong đúng theo đồng này/ The right lớn entitle service charges specified in this contract

Có nhiệm vụ giữ kín đáo tuyệt đối các số liệu hay tin tức của bên B/ Responsible khổng lồ keep absolute secrecy or information data of party B

Có trách nhiệm lập và nộp rất đầy đủ các report thuế trong ngày theo chế độ của cơ quan thống trị thuế. Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm và không thiếu thốn sổ sách kế toán. Nếu gây ra phạt phạm luật hành bao gồm về việc lờ lững và không nên sót các tờ khai thì bên A buộc phải chịu trọn vẹn trách nhiệm/ Responsible for preparing và submiting tax report on the day prescribed by the tax authorities. Implement seriously and completely accounting records. If incurred administrative penalties for the delay of the declaration, party A must bear full responsibility.

Quyền và trách nhiệm bên B (Rights & responsibilities of parties B):

Quyền được yêu thương cầu bên A thực hiện rất đầy đủ các report thuế, kế toán trên cơ sở bệnh từ và số liệu vày mình cung cấp/ Require tiệc nhỏ A vị full implementation of tax reporting and accounting base on documents và data provided by them

Quyền được yêu cầu mặt A giải thích số liệu chi tiết liên quan liêu đến chuyển động kế toán tạo ra trong quy trình thực hiện thương mại & dịch vụ trên cở sở pháp luật và công cụ cụ thể/ Repuire các buổi party A explain the data related lớn accounting activities arising during the implementation on the basis of the law and specific regulations

Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, đúng mực và hòa hợp pháp các chứng từ với số liệu kế toán khi cung ứng cho mặt A/ Responsible for the completeness, accuracy và legitimacy of documents and accounting data as supplied to các buổi tiệc nhỏ A.

Thanh toán phí dịch vụ đúng thời hạn được quy định trong điều 2 của hợp đồng này/ Pay service charges on time that specified in Article 2 of this contract.

Điều 4/Article 4: Điều khoản chung (Other terms)

Trong quá trình thực hiện hòa hợp đồng nếu gồm phát sinh các vấn đề không giống thì phía hai bên cùng luận bàn và thống nhất trên ý thức hợp tác lẫn nhau/ In the course of implementing the contract if other problems arise, two parties will discuss và agree on the spirit of mutual cooperation.

Xem thêm: Sửa Lỗi Màn Hình Laptop Bị Đảo Ngược Trên Win 7, 8 Và 10, Please Wait

Hai bên bao gồm quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận biết không còn cân xứng và phải thiết, trước khi xong xuôi hợp đồng cần báo trước cho vị trí kia biết bằng văn phiên bản ít tuyệt nhất 30 ngày/ Two parties have the right khổng lồ terminate the agreement if founded not suitable và necessary, notify the other buổi tiệc nhỏ in writing at least 30 days before the termination of the contract

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý hệt nhau và bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký/ This contract is made in 02 (two) copies with the same legal value và is valid from the date of signing.