Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Mua Bán Đất

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở

(Số:…………./HĐUQMBNO)

 

Hôm nay, ngày ……. Tháng …. Năm ….., trên …………………..…………………………...Chúng tôi bao gồm có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): .........................................................................................Sinh ngày:………………………......

Chứng minh quần chúng. # số:………………………….do……………………….cấp ngày.......tháng.......năm.......

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): …………………………………….Sinh ngày………..tháng…......năm.............

Chứng minh nhân dân số: ………………………….do………………..…….cấp ngày….....tháng.......năm......

Cả hai ông bà thuộc thường trú tại số: ………………………………..……đường.........................................

phường/xã…………………..………..quận/huyện........................thành phố/tỉnh.........................................

Ông với Bà: …………………………………………………………………………………………………………....

là nhà sở hữu nhà tại và áp dụng đất ngơi nghỉ nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại và quyền sử

dụng khu đất ở số: ………….ngày.......tháng.......năm........ do …….……………………….cấp.

 

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): .......................................................................Sinh ngày:………………………………..............

Chứng minh quần chúng. # số:…………………….….do……………………...….cấp ngày.......tháng.......năm.......

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………...…………………………………………….

 

Bằng đúng theo đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với số đông thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho mặt được ủy quyền bán cục bộ ngôi đơn vị nêu trên. Nhân danh mặt ủy quyền, bên được ủy quyền thực hiện các câu hỏi sau đây:

- Tạo điều kiện cho những người mua khám phá các thông tin về nơi ở nêu trên;

- thỏa thuận với mặt mua về các quy định trong ngôn từ của hợp đồng giao thương nhà;

- Cùng bên mua tiến hành thủ tục công triệu chứng hợp đồng mua bán nhà sinh sống tại cơ quan công chứng;

- Cùng mặt mua thực hiện đúng các thỏa thuận trong hòa hợp đồng mua bán nhà ở đã khẳng định và hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua xong thủ tục đk trước bạ quý phái tên đối với ngôi đơn vị nêu bên trên tại cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền.

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là ……………. kể từ ngày ........tháng ...... Năm ......đến ngày ….. Tháng ….. Năm ….. (1)

 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền có những nghĩa vụ sau đây:

- Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại và quyền áp dụng đât làm việc số ........... Ngày ....... Mon ....... năm .......... Bởi vì ………………………………………………………..cấp;

- Và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để mặt được ủy quyền thực hiện quá trình được ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm về cam đoan do mặt được ủy quyền tiến hành trong phạm vi ủy quyền;

- thanh toán giao dịch cho bên được ủy quyền các ngân sách hợp lý mà mặt được ủy quyền đã chi ra để thực hiện các bước được ủy quyền ;

- Trả thù lao cho mặt được ủy quyền với số tiền là …………………………………………………….(nếu có);

- chịu trách nhiệm nộp lệ chi phí công bệnh hợp đồng ủy quyền này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Tiến Độ Thi Công Bằng Excel, Cách Làm Tiến Độ Thi Công Trên Excel

2. Bên ủy quyền có các quyền dưới đây :

- yêu thương cầu mặt được ủy quyền thông báo không hề thiếu về vấn đề thực hiện các bước thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

- yêu thương cầu mặt được ủy quyền giao lại toàn cục số tiền bán ngôi nhà nêu trên;

- Được đền bù thiệt sợ hãi khi bên được ủy quyền vi phạm nhiệm vụ trong đúng theo đồng.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Bên được ủy quyền có những nghĩa vụ sau đây :

- Bảo quản, giữ lại gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền thiết lập nhà và quyền sử dụng đất nghỉ ngơi số .......... Ngày ....... Mon ....... Năm ........... Do ………………..cấp và những tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

- Thực hiện công việc theo ủy quyền cùng báo cho mặt ủy quyền về quá trình và tác dụng thực hiện;

- Báo cho những người thứ cha trong quan tiền hệ tiến hành ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

- Giữ kín thông tin mà lại mình hiểu rằng trong khi thực hiện việc ủy quyền;

- Giao cho mặt ủy quyền tổng thể số chi phí thu được từ các việc bán căn nhà nêu trên;

- bồi hoàn thiệt hại vì vi phạm nghĩa vụ quy định trong đúng theo đồng.

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

- yêu thương cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện quan trọng để thực hiện công việc được ủy quyền;

- Được giao dịch thanh toán các chi phí hợp lý để tiến hành các việc được ủy quyền nêu bên trên và được trao thù lao như sẽ thỏa thuận.

 

ĐIỀU 5: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải tạo thành văn bản trước khi đk quyền thiết lập và đề xuất được công bệnh hoặc xác nhận mới có giá trị để  thực hiện.

 

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu nhiệm vụ trước pháp luật về phần lớn lời cùng cam kết sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân vẫn ghi trong vừa lòng đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả hầu như thoả thuận với bên thuê vẫn ghi trong thích hợp đồng này; nếu mặt nào phạm luật mà gây thiệt hại, thì yêu cầu bồi thường xuyên cho bên kia hoặc cho người thứ bố (nếu có).

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tiện ích hợp pháp của mình, chân thành và ý nghĩa và hậu quả pháp lý của bài toán công bệnh này, sau thời điểm đã được nghe lời giải thích của Công bệnh viên bên dưới đây.

2. Hai bên đã tự gọi lại thích hợp đồng này, vẫn hiểu và gật đầu tất cả các điều khoản ghi trong đúng theo đồng này.

3. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ cùng tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ........ Tháng .......... Năm……… (……) tại: ………………………………………….………………..

Tôi ……………………., Công bệnh viên phòng Công chứng số......................................tỉnh (thành phố) …………………………

Chứng nhận:

- hợp đồng ủy quyền bán nhà đất đã đựơc giao kết giữa mặt ủy quyền là ………………….và mặt được ủy quyền là………………………………..; các bên đang tự nguyện thỏa thuận giao phối kết hợp đồng và khẳng định chịu trọng trách trước luật pháp về nội dung hợp đồng;

- Tại thời gian công chứng, các bên đang giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự phù hợp theo nguyên lý của pháp luật;

- ngôn từ thoả thuận của các bên trong hợp đồng này tương xứng với pháp luật, đạo đức xã hội;

- các bên giao kết sẽ đọc lại đúng theo đồng này, đã gật đầu toàn cỗ nội dung ghi trong phù hợp đồng và đã ký vào thích hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

- phù hợp đồng này tất cả ...... Bạn dạng chính (mỗi phiên bản chính gồm .......tờ,..... Trang), cung cấp cho:

+ mặt ủy quyền ........... Phiên bản chính;

+ mặt được ủy quyền .......... Phiên bản chính;

+ lưu giữ tại Phòng Công triệu chứng một bạn dạng chính.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Chữa Bệnh Đái Dầm Ở Người Lớn Đái Dầm, Vì Sao?

Số công bệnh ......................., quyển số ................ TP/CC-SCC/HĐGD

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng góp dấu với ghi rõ họ và tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Nếu không tồn tại thỏa thuận về thời hạn ủy quyền trong hòa hợp đồng thì thích hợp đồng ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại Điều 563 Bộ điều khoản dân sự năm 2015.