VIẾT LẠI CÂU VỚI MODAL VERBS

     

Modal verb hay còn được gọi là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu. Đây được xem là điểm ngữ pháp khá quan trọng đặc biệt và xảy ra phổ biến ở những bài kiểm tra, những kỳ thi…

Chính chính vì thế việc thay vững những bài tập Modal verb là rất là cần thiết, hãy thuộc ôn lại những kỹ năng và kiến thức về điểm ngữ pháp này trong những bài tập sau đây nhé!


I. MỘT SỐ MODAL VERB giỏi GẶP

Động trường đoản cú khiếm khuyết đó là một trợ cồn từ, các động tự này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought to, have got to, be going to, be able to, needn’t, must…

*
*
*
*
*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Ở thì hiện tại và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Ở thì quá khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ đề nghị tuân thủ

Kết quả súc tích / kiên cố chắn

You must stop when the traffic lights turn red.

Bạn đang xem: Viết lại câu với modal verbs

He must be very tired. He’s been working all day long.

must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự cho phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó kĩ năng trong quá khứ

Cho phép một cách lịch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự mang đến phép

Có khả năng xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phép một phương pháp lịch sự

Có khả năng xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday to australia next year.

need notKhông quan trọng / Không tương quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết trái logic

I should / ought lớn see a doctor. I have a terrible headache.

You should / ought to lớn revise your lessons.

He should / ought lớn be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬP MODAL VERB

– bài bác 1: ngừng những câu dưới đây theo những động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river!

2. You really …………………. Start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. Expect me khổng lồ believe you!

5. I learn khổng lồ fly! You …………………. Be joking!

6. Sue says she’s stuck in traffic and she …………………. Be late.

7. Tell Peter he. …………………. Stay the night here if he wants to.

8. You …………………. Realize it, but this is very important lớn me.

9. We’re not sure but we …………………. Go lớn Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. Expect anything special!

Đáp án:

1. Might

2. Must

3. Can

4. Can’t

5. Must

6. Might

7. Can

8. Might not

9. Might

0. Mustn’t

– bài 2: Viết lại các câu sau bằng những từ đã cho trong ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. When you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. On purpose

5. I am sure that the cat is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. On the mountain.

7. It’s necessary for me to lớn bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to do all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. All this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. After working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able khổng lồ drive.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the cát must be in the house somewhere.

6. One of the men may have died on the mountain.

7. I have lớn bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

Xem thêm: Nguyên Nhân Máy Lọc Nước Ra Nhiều Nước Thải Đơn Giản Dễ Làm, Máy Lọc Nước Ra Nhiều Nước Thải

– bài bác 3: Viết lại câu theo nghĩa tương tự bằng phương pháp sử dụng những modal verb mang lại sẵn vào ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed to finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to vày is to sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has lớn be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need to clean the flat.

4.Joanna mightn’t have received my message.

5.I was able lớn finish all my work.

6.You had better sit down.

– bài xích 4: Viết lại các câu sau bằng những từ đã cho

1. It was quite unnecessary for you to lớn carry all those parcels trang chủ yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me to go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you to lớn leave the windows xuất hiện last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels trang chủ yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have left the windows open last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– bài bác 5: Điền vào nơi trống với những modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had to (be), didn’t have to lớn (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. A pilot when he was young.

2. John …………….. At the bank until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the end of the holiday, so I …………….. Buy any more.

4. There …………….. An accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………….. Waiting long. After all, I’m only five minutes late.

6. Vera …………….. At the supermarket this morning. I didn’t see her there.

7. When she …………….. At the hospital? Early this morning.

8. Monica knew exactly what lớn do. I …………….. Tell her twice.

9. I left a message on your answer phone last night. You …………….. Out.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thời Gian Học Hiệu Quả, Cách Sắp Xếp Thời Gian Hợp Lý Cho Học Sinh

10. The fire alarm went & we …………….. Out of the building in two minutes.